Zakład / Współpraca / Publikacje / Aparatura / KontaktPracownicy / Doktoranci / Tematyka badawcza / Projekty badawcze
Prace doktorskie / Prace magisterskie

 

Spis rozpraw doktorskich


Iveta Kaśków, rok 2019

„Katalizatory złotowo-srebrowe z udziałem ZnO w wybranych procesach utleniania"

Praca wyróżniona
promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak
promotor pomocniczy: dr Anna Wojtaszek-Gurdak


Dorota Urbaniak, rok 2019

"Mezoporowate materiały modyfikowane jonami wapnia lub krzemoorganicznymi związkami
zawierającymi azot – synteza, charakterystyka struktury i właściwości zasadowych"


Praca wyróżniona
promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Trejda
promotor pomocniczy: dr Katarzyna Stawicka


Łukasz Wolski, rok 2018

"Katalizatory zawierające Zn, Nb, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznych"

Praca nagrodzona w konkursie Polskiego Klubu Katalizy na najlepszą pracę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2017, 2018.

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Joanna Wiśniewska, rok 2017

"Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i metalokrzemianowych - preparatyka, charakterystyka
i zastosowanie w reakcjach utleniania"

Praca wyróżniona wkonkursie Polskieg Klubu Katalizy na najlepszą pracę doktorską z zakresu katalizy obronioną w latach 2017, 2018.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Piotr Kamiński, rok 2016

"Katalizatory złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka
i zastosowanie w procesach utleniania"
 
Praca wyróżniona w konkursie Wydziału Chemii UAM oraz w konkursie Polskiego Klubu Katalizy w 2017r.

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Katarzyna Stawicka, rok 2014

Modyfikowane krzemionki, metalokrzemiany i tlenki metali - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie
w procesie estryfikacji z udziałem glicerolu"

Praca wyróżniona w konkursie Wydziału Chemii UAM.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek
promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Maciej Trejda


Anna Wojtaszek, rok 2012

„Sita molekularne izomorficznie podstawione metalami grupy 5 - synteza, modyfikacja i właściwości powierzchniowe"  

Praca wyróżniona w konkursie Polskiego Klubu Katalizy na najlepszą pracę doktorską z katalizy, wykonaną w latach 2011-2012.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Hanna Golińska-Maźwa, rok 2012

„Nowe katalizatory amooksydacji propanu i glicerolu"

Praca wyróżnieniona w konkursie wydziałowym oraz nagrodzona w konkursie PTChem (nagroda im. Aleksandra Zamojskiego).
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Justyna Florek, rok 2012

„Katalizatory miedziowo-złotowe na nośnikach typu SBA-3 - właściwości fizykochemiczne i katalityczne"

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Joanna Gościańska, rok 2009

„Mezoporowate materiały zawierające cyrkon i niob jako nośniki dla platyny – właściwości fizykochemiczne i katalityczne”

Praca wyróżniona w konkursie wydziałowym oraz nagrodzona w konkursie PTChem (nagroda im. Aleksandra Zamoyskiego).
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Aleksandra Michalska, rok 2006

„Adsorpcyjne i katalityczne właściwości mezoporowatych sit molekularnych modyfikowanych kationami metali alkalicznych”

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Beata Kilos, rok 2005

„Mezoporowate materiały zawierające metale przejściowe jako katalizatory selektywnych procesów utleniania”

Praca wyróżnona w konkursie wydziałowym.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Maciej Trejda, rok 2005

„Charakterystyka katalitycznie aktywnych form żelaza w materiałach mezoporowatych i krzemionce”

Praca wyrózniona w konkursie wydziałowym.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Monika Renn, rok 2003

„Hydroksylacja związków organicznych na sitach molekularnych TS-1, Ti i NbMCM-41”

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Elżbieta Lewandowska, rok 2003

„Katalityczne zastosowanie mezoporowatych sit molekularnych typu MCM-41 w reakcjach utleniania i hydrogenacji”

Praca wyrózniona w konkursie wydziałowym.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Izabela Sobczak, rok 2001

„Fizykochemiczne i katalityczne właściwości sit molekularnych zawierających wybrane metale przejściowe”

Praca nagrodzona w konkursie wydziałowym (I miejsce).
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Izabela Nowak, rok 1997

„Mikro- i mezoporowate sita molekularne modyfikowane związkami niobu”

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Jolanta Czyżniewska, rok 1997

„Adsorpcyjne i katalityczne własności sodowych i wodorowych form zeolitu Y modyfikowanych kationami metali alkalicznych”

Praca wyróżniona w konkursie wydziałowym.
promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Piotr Decyk, rok 1995

„Przemiany związków siarki na katalizatorach zeolitowych”

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Dół formularza