Zakład / Współpraca / Publikacje / Aparatura / Kontakt

 

Pracownicy / Doktoranci / Tematyka badawcza / Projekty badawcze
Prace doktorskie / Prace magisterskie

 

Spis prac magisterskich


Magdalena Michalska, rok 2019

"Wpływ kwasowości i zasadowości nośników tlenkowych na katalityczne właściwości amin"

"The influence of acidity and basicity of oxide supports on the catalytic properties of amines"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Maria Kurczewska, rok 2019

"Katalizatory bifunkcyjne (redoksowo-kwasowe) na bazie zeolitów warstwowych"

"Bifunctional (redox-acid) catalysts based on multilayer zeolites"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Dawid Kozak, rok 2019

"Wytwarzanie reaktywnych form tlenu na materiałach zawierających Nb"

"Formation of reactive oxygen species on materials containing Nb"


promotor: prof. UAM dr hab.
Maciej Trejda


Aneta Grzesińska, rok 2018
 
"Reakcja kondensacji Knoevenagl'a na zeolitach warstwowych MWW, modyfikowanych tlenkiem cezu i aminą"

"Reaction of Knoevenagel condensation over layered zeolites MWW, modified with cesium oxide and amine"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Kinga Gabrychowicz, rok 2018

"Synteza i charakterystyka mezoporowatych sit molekularnych SBA-15 modyfikowanych cyrkonem i fosforem"

"Synthesis and characterization of mesoporous SBA-15 molecular sieves modified with zirconium and phosphorus"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Adrianna Bzowy, rok 2018

„Wpływ dodatku cynku na właściwości powierzchniowe i katalityczne Au-Nb2O5"

"The effect of zinc addition on surface and catalytic properties of Au-Nb2O5"


promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Nicol Klimczak, rok 2018

„Układy tlenkowe CaO+Nb2O5 modyfikowane miedzią - ocena zasadowości poprzez reakcje testowe"

"CaO+Nb2O5 oxide systems modified with copper - estimation of basicity by test reactions"


promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Ardian Nurwita, rok 2018

"Mezoporowate katalizatory o właściwościach kwasowych otrzymane metodą solwotermalną - charakterystyka i aktywność"

"Mesoporous acidic catalysts prepared via solvothermal technique - characterization and activity"


promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Trejda


Magdalena Drobnik, rok 2018

"Otrzymywanie katalizatorów o właściwościach kwasowych poprzez modyfikację materiałów SBA-15 za pomocą TPS z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego"

"Obtainment of catalysts with acidic properties by modification of SBA-15 materials with TPS using microwave radiation"


promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Trejda


Agnieszka Zdziabek-Szyszłowska, rok 2017

"Basic catalysts - mesoporous silica SBA-15 and niobiosilicate NbSBA-15 modified with calcium salts"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Marzena Zagaja, rok 2017

"Badanie właściwości kwasowych i zasadowych zeolitów MCM-22 i MCM-36, modyfikowanych cezem i związkami organicznymi zawierającymi azot"

"Study of acid and basic properties of MCM-22 nad MCM-36 zeolites modified cesium and organic compounds containing nitrogen"

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Klonowska, rok 2017

"Synteza i charakterystyka mezoporowatych pianek komórkowych MCF modyfikowanych cerem i fosfazenem"

"Synthesis and characterization of mesoporous foam cell modified with cerium and phosphazene"

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Joanna Latańska, rok 2017

"Modyfikacja zeolitów warstwowych w celu generowania właściwości zasadowych"

"Modification of layered zeolites in order to generate basic properties"


promotor: prof. dr hab.
Maria Ziółek


Kalina Grzelak, rok 2017

Influence of metallic additives (Nb, Ce, Au, Cu, Pt) and structure of SBA-15 on the surface properties of catalysts and their activity in propylene oxidation"

Praca nagrodzona - II miejsce  w konkursie o nagrodę im. Jerzego Habera, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN  w Krakowie

promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Maria Muszyńska, rok 2017

„Charakterystyka struktury i powierzchni mieszanych tlenków NbZnOx modyfikowanych Au i Cu przeznaczonych do katalitycznego utleniania glicerolu"

"Structure and surface characterisation of NbZnOx mixed oxides modified with Au and Cu designed for catalytic glycerol oxidation"


promotor: prof. UAM dr hab.
Izabela Sobczak


Monika Zozmann, rok 2017

"Charakterystyka katalizatorów zasadowych z zastosowaniem CO2-TPD (temperaturowo programowanej desorpcji CO2)"

"Characterization of basic catalysts using CO2-TPD (temperature programmed desorption of CO2)"


promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Trejda


Natalia Benedyczak, rok 2017

"Mezostrukturalne pianki komórkowe modyfikowane wapniem - charakterystyka i właściwości"

"Mesostructural cellular foams modified with calcium - characterization and properties"


promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Trejda


Klaudia Drążkiewicz, rok 2016

"Mezoporowate katalizatory zasadowe - synteza z zastosowaniem chemii klik i charakterystyka"

"Mesoporous basic catalysts - synthesis with using click chemistry and characteristic"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Dorota Kryszak, rok 2015

"Sita molekularne SBA-15 modyfikowane cynkiem i ditiolem - synteza, charakterystyka struktury, powierzchni i właściwości katalitycznych"

"SBA-15 molecular sieves modified with zinc and dithiol - synthesis, characteristic of structure, surface and catalytic properties"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Martyna Piąstka-Zielińska, rok 2015

"Modyfikacja zeolitów warstwowych MWW przez podpórkowanie niobokrzemianami"

"Modification of layered zeolites MWW by pillaring with niobosilicates"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Dominik Ratajczak, rok 2015

„Katalizatory złotowo-cynkowe na nośnikach MCF i NbMCF - wpływ stosunku Au/Zn i metalu alkalicznego na właściwości powierzchniowe i aktywność katalityczną"

"Gold-zinc catalysts on MCF and NbMCF supports - The influence of Au/Zn ratio and alkali metal on surface and catalytic properties"


promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Iveta Bilkova, rok 2015

„Mezostrukturalne pianki komórkowe Zn/MCF modyfikowane złotem i miedzią - właściwości powierzchniowe i aktywność katalityczna w utlenianiu metanolu"

"Mesostructural cellular foams Zn/MCF modified with gold and copper - surface properties and catalytic activity in methanol oxidation"


pgromotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Beata Pokora, rok 2014

"Katalizatory estryfikacji kwasu octowego różnymi alkoholami"

"Catalysts of esterification of acetic acid with different alcohols"


promotor: prof. dr hab.
Maria Ziółek


Ewa Dembowiak, rok 2014

„Katalizatory złotowo-srebrowe na nośnikach MCF, NbMCF i MoMCF - charakterystyka i aktywność w reakcjach utleniania metanolu i tlenku węgla(II)"

"Bimetallic gold-silver catalysts supported on MCF, NbMCF and MoMCF - characterisation and activity in oxidation of methanol and carbon monoxide"

promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Łukasz Wolski, rok 2014

„Katalizatory mono-(Au lub Pt) i bimetaliczne (Au-Cu) na nośnikach zawierających niob (Nb/MCF i Nb2O5) i ich aktywność w utlenianiu alkoholi"

"Mono- (Au or Pt) and bimetalic (Au-Cu) catalysts supported on niobium containing matrices (Nb/MCF and Nb2O5) and their activity in oxidation of alcohols"

promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Katarzyna Jenerowicz, rok 2013

"Mezoporowate pianki komórkowe (MCF) modyfikowane żelazem, manganem, molibdenem oraz MPTMS - synteza, charakterystyka i aktywność katalityczna"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Joanna Czaplińska, rok 2013

"Bimetaliczne katalizatory SBA-15 modyfikowane srebrem i miedzią - charakterystyka i zastosowanie w reakcji utleniania metanolu"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Marta Kozłowska, rok 2013

„Pianki komórkowe MCF modyfikowane złotem i ich aktywność katalityczna w reakcji utleniania CO"

"MCF cellular foams modified with gold and their catalytic activity in CO oxidation"


promotor: prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak


Magdalena Bartoszewska, rok 2012

"Materiały SBA-15 modyfikowane molibdenem i MPTMS, charakterystyka oraz zastosowanie w reakcji estryfikacji kwasu octowego glicerolem"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Piotr Kamiński, rok 2012

 "Katalizatory typu MCM-22 i MCM-56 modyfikowane złotem i miedzią - właściwości fizykochemiczne i zastosowanie katalityczne"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Agata Smuszkiewicz, rok 2012

"Zasadowe pianki komórkowe MCF - charakterystyka i aktywność katalityczna"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Michał Rydz, rok 2011

"Zeolity jako nośniki złota – preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w dezodoryzacji powietrza”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Magdalena Kaźmierczak, rok 2011

"Wpływ promieniowanie mikrofalowego na katalityczną reakcję estryfikacji glicerolu”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Dubińska, rok 2011

"Modyfikowane katalizatory typu SBA-15 – synteza, charakterystyka i zastosowanie w reakcji estryfikacji glicerolu”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Małgorzata Bryś, rok 2010

"Katalizatory mezoporowate zawierające chrom”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Karolina Musialska, rok 2010

"Charakterystyka i zastosowanie katalizatorów złotowych – badania spektroskopowe w podczerwieni”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Katarzyna Szrama, (Wydział Biologii), rok 2010

"Zastosowanie katalizatorów tlenkowych modyfikowanych złotem w adsorpcyjno-katalitycznej dezodoryzacji powietrza”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Katarzyna Stawicka, rok 2010

"Mezoporowate katalizatory estryfikacji glicerolu”


I wyróżnienie pracy magisterskiej w konkursie wydziałowym

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Katarzyna Sulisz, rok 2009

"Wpływ składu chemicznego nośnika na właściwości fizykochemiczne i katalityczne materiałów SBA-15 modyfikowanych aminopropylotrimetoksysilanami w syntezie pochodnych 1,4-dihydropirydyny”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Hubert Pawłowski, rok 2009

"Nośnikowe katalizatory złotowe oraz złotowo-żelazowe w adsorpcyjno-katalitycznej dezodoryzacji powietrza”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Floch, rok 2009

"Zeolity typu fojazytu zawierające wanad, niob i tantal”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Dorota Solecka, rok 2009

"Zeolity typu Y modyfikowane żelazem oraz niobem”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Natalia Kierończyk, rok 2008

"Wpływ warunków preparatyki na własciwości fizykochemiczne i katalityczne mezoporowatych materiałów modyfikowanych Au, V, Nb”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Hanna Golińska, rok 2008

"Mezoporowate katalizatory krzemianowe, glinokrzemianowe i niobokrzemianowe modyfikowne wanadem i antymonem – preparatyka i charakterystyka”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Wojtaszek, rok 2008
 

"Katalizatory zawierające niob i chrom”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Witold Klimas, rok 2008

"Katalizatory złotowe typu MCM-41 – charakterystyka, właściwości fizykochemiczne, badania adsorpcji oraz przemian CO i NO metodami FTIR i Operando”

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Adam Dudzik, rok 2007

"Mikro - i mezoporowate sita molekularne modyfikowane manganem, niklem, miedzią i złotem adresowane do dezodoryzacji”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Zuzanna Zienkiewicz, rok 2007

"Mezoporowate materiały modyfikowane metalami alkalicznymi jako katalizatory reakcji Knoevenagela”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Dominik Duczmal, rok 2007

"Wpływ templatu na aktywność katalityczną materiałów typu MCM-41, SBA-3 SBA-15”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Agata Bethke, rok 2007

"Katalizatory zawierające złoto - preparatyka, charakterystyka oraz ich zastosowanie w procesach katalitycznych”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Ewa Iżykowska (Wydział Biologii)rok 2006

“Dobre i złe strony tlenku azotu (II)”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Magdalena Nowaczyk, rok 2006

“Materiały typu SBA-15 zawierające tytan - synteza, charakterystyka i zastosowanie katalityczne”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Magdalena Michałowska, rok 2006

"Generowanie zasadowości w mezoporowatych materiałach przez modyfikację metalami alkalicznymi”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Agnieszka Kusior, rok 2006

"Mezoporowate sita molekularne typu MCM-41 zawierające złoto - właściwości fizykochemiczne i katalityczne”


I miejsce w konkursie ogólnopolskim PTChem o nagrodę Janikowej

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Joanna Gościańska, rok 2005

"Katalizatory platynowe na nośnikach mikro- i mezoporowatych – charakterystyka, właściwości katalityczne”


I miejsce w konkursie wydziałowym

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Agnieszka Jasik, rok 2005

"Wpływ matrycy, sposobu nanoszenia i redukcji niklu na fizykochemiczne i katalityczne właściwości układów Ni/nośnik"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Monika Misiewicz, rok 2005

"Synteza i charakterystyka fizykochemicznych właściwości nanoporowatych materiałów zawierających niob i gal”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Marcin Gędziorowski, rok 2004

"Nowe mezoporowate katalizatory żelazowe”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Beata Górska, rok 2004
 
"Zastosowanie zeolitow typu ZSM-5 modyfikowanych kationami manganu, miedzi i niklu w procesach dezodoryzacji”


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


 Monika Nowacka, rok 2004

"NbMCM-41 jako nowa matryca dla platyny aktywnej w procesach DeNOx"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Mateusz Zieliński (Wydział Geografii, Zarządzanie Środowiskiem), rok 2003

"Przegląd i ocena technologii odsiarczania spalin stosowanych w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Robert Wojcieszak, rok 2003

"Wpływ rodzaju mezoporowatego nośnika na formy naniesionego niklu - katalityczna aktywność w reakcji hydrogenacji benzenu"


Wyróżnienie dyplomem "Maxima cum laude" i I miejsce w konkursie wydziałowym

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Marta Kwaśniewska, rok 2003

"Zastosowanie sit molekularnych typu MCM-41 modyfikowanych kationami miedzi i manganu w procesach dezodoryzacji"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Magdalena Glapiak, rok 2003

"Fizykochemiczne właściwości mezoporowarych sit molekularnych typu MCM-41 zawierających miedź"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Kinga Głaszczka, rok 2002

"Preparatyka, charakterystyka i katalityczne zastosowanie krzemionki modyfikowanej solami żelaza"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anita Furman, rok 2002

"Katalityczne usuwanie związków organicznych z wody"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Łukasz Konwicki, rok 2002

"Zastosowanie zeolitów typu X i Y modyfikowanych kationami Mn, Cu, Fe w procesie deodoryzacji"


Wyróżnienie w konkursie  wydziałowym

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Maciej Trejda, rok 2001

"Sita molekularne zawierające Fe - charakterystyka i zastosowanie w usuwaniu NO"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Beata Kilos, rok 2001

"Katalityczne utlenianie cykloheksenu nadtlenkiem wodoru w fazie ciekłej"


II miejsce w konkursie wydziałowym

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Aleksandra Michalska, rok 2001

"Modyfikacja mezoporowatych sit molekularnych kationami metali alkalicznych i ziem alkalicznych"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Beata Jankowska, rok 2000

"Badania FTIR właściwości katalizatorów zawierających niob"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Magdalena Dudek, rok 2000

"Katalizatory zawierające Mg i Nb"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Monika Renn, rok 2000

"Katalizatory niobowe w reakcji utleniania siarczku n- dibutylowego nadtlenkiem wodoru"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Sławomir Simla, rok 1999

"Badania FTIR adsorpcji i rozkładu tlenku azotu na mezoporowatych sitach molekularnych typu MCM-41 zawierających niob i miedź"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Lewandowska, rok 1999

"Mezoporowate sita molekularne MCM-41 zawierające niob, wanad i tytan - aktywność katalityczna"


Wyróżnienie pracy magisterskiej w konkursie wydziałowym

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Hanna Półtorak, rok 1999

"Deodoryzacja - katalityczne usuwanie organicznych związków siarki"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Paweł Rybarczyk, rok 1998

"Badanie tworzenia prekursorów dioksyn w fazie gazowej i w układzie ciało stałe - gaz"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Elżbieta Walczak, rok 1998

"Rola miedzi w katalitycznym rozkładzie tlenku azotu na mikro - i mezoporowatych sitach molekularnych"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Luptowicz, rok 1998

"Katalityczne utlenianie siarczków organicznych wodą utlenioną"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Alicja Rauhut, rok 1997

"Badania nad katalitycznym rozkładem tioli i siarczków organicznych"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Izabela Sobczak, rok 1997

"Katalityczny rozkład tlenku azotu na mikro i mezoporowatych sitach molekularnych"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Katarzyna Woźnicka, rok 1997

"Wpływ nośników na przebieg procesu Super Clausa"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Marzena Kubiak, rok 1996

"Przemiany etanotiolu na zeolitach typy Y modyfikowanych tlenkiem niobu(V)"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Aneta Matysiak, rok 1996

"Reakcja Clausa na modyfikowanym tlenku glinu i krzemu"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Agnieszka Kaźmierska, rok 1996

"Otrzymywanie i charakterystyka niobowych form zeolitu typu Y"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Cezary Proficz, rok 1996

"Własności zeolitów typu fojazytu modyfikowanych jonami cezu"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Beata Rojewska, rok 1995

"Badania aktywności katalizatorów niobowych w reakcji utleniania siarkowodoru"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Beata Owczarczyk, rok 1995

"Przemiany tiofenu i siarczku dietylowego na zeolitach modyfikowanych kationami amonowymi i metali alkalicznych"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Iwona Lasocka, rok 1994

"Wpływ modyfikacji tlenku glinu i krzemionki na aktywność w reakcji Clausa"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Robert Przybylski, rok 1994

"Katalityczny rozkład tiofenu na zeolitach typu Y i ZSM-5"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Maciej Galiński, rok 1993

"Modyfikowany produkt odpadowy jako katalizator procesu Clausa"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Anna Gruberska, rok 1992

"Produkt odpadowy z elektrowni Dolna Odra jako katalizator reakcji Clausa"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Elżbieta Pawlak, rok 1991

"Aktywność modyfikowanych zeolitów typu Y w procesie hydrosulfuryzacji metanolu"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Bogusława Łęska, rok 1991

"Przemiany alkoholi i tioli na zeolitach"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Małgorzata Winnicka-Nowak, rok 1990

"Wpływ preadsorpcji siarkowodoru i dwutlenku siarki na aktywność zeolitów typu fojazytu modyfikowanych kationami metali alkalicznych w reakcji metanolu z H2S"

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Hanna Gospodarek, rok 1989

"Przygotowanie i charakterystyka zeolitów typu Y modyfikowanych kationami metali alkalicznych"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Hanna Wojciechowska, rok 1989

"Aktywność zeolitów typu fojazytu modyfikowanych kationami wapnia i magnezu w procesie hydrosulfuryzacji etanolu"


promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek


Robert Leksowski, rok 1987

"Hydrosulfuryzacja etanolu na zeolitach typu X modyfikowanych kationami alkalicznymi"


Praca wyróżniona w konkursie na Wydziale Chemii UAM

promotor: prof. dr hab. Maria Ziółek