Zakład / Współpraca / Publikacje / Aparatura / Kontakt

 

Pracownicy / Doktoranci / Tematyka badawcza / Projekty badawcze
Prace doktorskie / Prace magisterskie

 

Projekty badawcze realizowane w Zakładzie Katalizy HeterogenicznejProjekt badawczy "Diamentowy Grant" nr DI2018 002248

"Wybrane metale przejściowe (Fe, Ti, V, Nb, Ta) w różnych matrycach
jako katalizatory procesów utleniania z użyciem światła i/lub nadtlenku wodoru"


okres realizacji: 2019-2023Projekt badawczy "OPUS" nr 2018/29/B/ST5/00137

"Wielofunkcyjne katalizatory do otrzymywania kwasów karboksylowych z odnawialnych źródeł"

okres realizacji: 2019-2022Projekt badawczy "SONATINA" nr 2018/28/C/ST5/00255

"
Zaawansowane procesy utleniania bazujące na nowych katalizatorach złotowych osadzonych
na zeolicie BEA modyfikowanym niobem i cerem oraz na tlenku niobu(V) i tlenku ceru(IV)"


okres realizacji: 2018-2021
Projekt badawczy "MINIATURA" nr 2017/01/X/ST5/00051

"Synteza katalizatorów o właściwościach kwasowych z zastosowaniem technik ciśnieniowych"

okres realizacji: 2017-2018Projekt badawczy "PRELUDIUM" nr 2016/21/N/ST5/00533

"Katalizatory zawierające Au, Cu, Nb, Zn dla procesów utleniania alkoholi w fazie ciekłej"

okres realizacji: 2017-2018Projekt badawczy "PRELUDIUM" nr 2015/19/N/ST5/00501

"Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych
i niobokrzemianowych efektywne w niskotemperaturowym utlenianiu metanolu"


okres realizacji: 2016-2018
Projekt badawczy "PRELUDIUM" nr 2014/13/N/ST5/01282

"Katalizatory bimetaliczne złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych
i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesach utleniania"


okres realizacji: 2015-2017Projekt badawczy "OPUS" nr 2014/15/B/ST5/00167

"Nowe katalizatory zasadowe aktywne w produkcji biopaliw i wysokogatunkowych chemikaliów"

okres realizacji: 2015-2018Projekt badawczy "SONATA BIS" nr 2013/10/E/ST5/00642

"Bimetaliczne układy (Au-Ag, Au-Cu) na nośnikach krzemianowych
i tlenkach metali jako efektywne katalizatory procesów redoksowych"


okres realizacji: 2014-2017Projekt badawczy "ETIUDA" nr 2013/08/T/ST5/00010

"Modyfikowane krzemionki, metalokrzemiany i tlenki metali - preparatyka,
charakterystyka i zastosowanie w procesie estryfikacji z udziałem glicerolu"


okres realizacji: 2013-2014Projekt badawczy "PRELUDIUM" nr 2011/03/N/ST5/04772

"Nowe katalizatory kwasowe aktywne w estryfikacji glicerolu"

okres realizacji: 2012-2015Projekt badawczy "OPUS" nr 2011/01/B/ST5/00847

"Nowe katalizatory zawierające Zr, Nb, Mo, Au, Pt osadzone na porowatych nośnikach
dla niskoenergetycznych procesów wytwarzania wysokogatunkowych chemikaliów"


okres realizacji: 2012-2015
Projekt badawczy nr N N204 201140 (promotorski)

"Sita molekularne izomorficznie podstawione metalami grupy 5 – modyfikacja
złotem, charakterystyka i właściwości katalityczne"

okres realizacji: 2011-2012Projekt badawczy nr N N204 016439 (promotorski)

"Nowe katalizatory amooksydacji propanu i glicerolu"

okres realizacji: 2011-2012
Projekt badawczy nr N N204 016539 (promotorski)

"Katalizatory miedziowo-złotowe na nośnikach typu SBA-3 - właściwości fizykochemiczne i katalityczne"

okres realizacji: 2011-2012
Projekt badawczy nr N N204 032536 (promotorski)
 
"Zastosowanie katalizatorów złotowych w ochronie środowiska"

okres realizacji: 2009-2012
Projekt badawczy nr N204 3735 33 (promotorski)
 
"Mezoporowate materiały zawierające cyrkon i niob jako nośniki
dla platyny - właściwości
fizykochemiczne i katalityczne"

okres realizacji: 2008-2009
Projekt badawczy nr N204 149 32/3777

"Wpływ otoczenia na fotochromizm cząsteczek. Badanie wewnątrzcząsteczkowego przenoszenia
protonu oraz fotoindukowanych zmian strukturalnych wybranych aromatycznych zasadach Schiffa"


okres realizacji: 2007-2012
Projekt badawczy specjalny nr 118/COS/2007/03

"Synteza i charakterystyka nanostrukturalnych katalizatorów zawierających
V, Nb, Cr i dotowanych metalami oraz ich zastosowanie w utlenianiu alkoholi"


okres realizacji: 2007-2011
Międzynarodowy projekt badawczy (COST Action D36)

"Zależności struktury molekularnej i działania powierzchni funkcjonalnych materiałów"

okres realizacji: 2006-2011
Projekt zamawiany nr PBZ-KBN-116/T09/2004
 

"Mezoporowate materiały modyfikowane metalami jako katalizatory służące ochronie środowiska"

okres realizacji: 2004-2008
Projekt badawczy nr 3 T09A 100 26

"Nowe katalizatory mieszane, mikro- i mezoporowate, zawierające wybrane metale przejściowe"

okres realizacji: 2004-2007
Grant NATO nr ESP.NR.NRCLG 981857
 
"Use of Catalyst for Reducing Contamination by Ammonia"

okres realizacji: 2005-2007
Projekt badawczy nr 3 T09A 094 27 (promotorski)
 
"Mezoporowate materiały zawierające metale przejściowe
jako katalizatory selektywnych procesów utleniania"


okres realizacji: 2004-2005
Projekt badawczy nr 3 T09A 096 26 (promotorski)

"Charakterystyka katalitycznie aktywnych form
żelaza w materiałach mezoporowatych i krzemionce"


okres realizacji: 2003-2006
Projekt badawczy nr 4 T09A 153 25 (promotorski)

"Adsorpcyjne i katalityczne właściwości mezoporowatych
sit molekularnych modyfikowanych kationami metali alkalicznych"


okres realizacji: 2003-2006


 

Projekt badawczy nr 4 T09A 073 22 (promotorski)
 
"Katalityczne zastosowanie sit molekularnych typu MCM-41
w reakcjach utleniania i hydrogenacji"


okres realizacji: 2002-2003
Projekt badawczy nr 3 T09A 102 19

"Katalizatory niobowe w procesach utleniania"

okres realizacji: 2000-2003