Zakład / Współpraca / Publikacje / Aparatura / Kontakt

 

Pracownicy / Doktoranci / Tematyka badawcza / Projekty badawcze
Prace doktorskie / Prace magisterskie


Główne obszary aktywności naukowejkataliza heterogeniczna; chemia ciała stałego; synteza i charakterystyka katalizatorów mikro- (zeolity)
i mezoporowatych; kataliza na tlenkach metali, zeolitach, uporządkowanych materiałach mezoporowatych; 
adsorpcja;, katalityczne procesy przemian związków nieorganicznych i organicznych, fotokataliza  

 

Grupa badawcza specjalizuje się w syntezach zeolitów i materiałów mezoporowatych zawierających metale nieszlachetne (np. Nb, V, Ta, Mo, Fe, Cu, Zr, Zn, Ce) oraz metale szlachetne (Au, Pt, Ag). Ostatnie badania koncentrują się na stosunkowo nowej klasie zeolitów warstwowych dwuwymiarowych (MCM-22 i MCM-56), które są podpórkowane i modyfikowane wcześniej wspomnianymi metalami. Wybrane materiały mezoporowate (np. MCM-41, SBA-3, SBA-15 i MCF) są także modyfikowane przez zakotwiczanie organosilanów, co prowadzi zarówno do generowania kwasowości/zasadowości, jak i wstępnej funkcjonalizacji powierzchni nośnika ułatwiającej nanoszenie metali szlachetnych. Aktualnie rozwijane są badania nad syntezą porowatych tlenków metali (m.in. Ce, Zr, Zn, Nb) oraz mieszanych tlenków stosowanych jako katalizatory, fotokatalizatory, bądź nośniki dla faz aktywnych.


 


Do charakterystyki otrzymanych materiałów stosuje się szerokie spektrum metod badawczych, m.in.
dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego (XRD), niskotemperaturową adsorpcję azotu, spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopię w świetle widzialnym i nadfiolecie (UV-vis), spektroskopię w podczerwieni (FTIR), spektroskopię w podczerwieni sprzężoną z adsorpcja cząsteczek sondujacych (np. pirydyna, NO), spektroskopię fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS), transmisyjną i skaningową mikroskopię elektronową (TEM, SEM), techniki termoprogramowanej redukcji wodorem (H2-TPR), pomiary termoprogramowanej desorpcji gazów (TPD), reakcje testowe.


Otrzymane i scharakteryzowane katalizatory są stosowane w różnych procesach katalitycznych, szczególnie takich, które mają znaczenie przemysłowe i/lub gospodarcze. Należą do nich procesy katalitycznego utleniania alkoholi i olefin w fazie gazowej; epoksydacja, hydroksylacja, utlenianie siarczków, olefin i barwników prowadzone w fazie ciekłej z użyciem nadtlenku wodoru jako utleniacza; utlenianie CO, preferencyjne utlenianie CO (PROX); esteryfikacja; deodoryzacja; gromadzenie i redukcja NOx; procesy fotokatalityczne; reakcje kondensacji aldolowej. Część z wymienionych reakcji prowadzi do produkcji tzw. „fine chemicals” (wysokogatunkowych chemikaliów) stosowanych w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, a inna część jest adresowana do ochrony środowiska.